เทคนิคในการท่องเที่ยว

บทนำ

ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

วีซ่า

ไต้หวันยกเว้นวีซ่า 30 วัน ให้นักท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2016 เป็นต้นไป !

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2016 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) พำนักอยู่ในไต้หวันได้ 30 วัน จะทดลองใช้มาตรการนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. หลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม และวีซ่าของประเทศที่สาม

3. ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วัน

http://www.boca.gov.tw/mp?mp=2

ภาษา

ภาษาราชการของที่นี่คือ ภาษาจีนแมนดาริน คนไต้หวันมีการใช้ภาษาฮกเกี้ยนหรือฟูเจี่ยอย่างกว้างขวาง ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

สภาพอากาศ

ประเทศไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตภูมิอากาศปานกลางและเขตร้อน อากาศจึงมีลักษณะเป็นกึ่งร้อนชื้น มีอุณหภูมิโดยประมาณ 22 ℃ ตลอดทั้งปี ยกเว้นในเขตภูเขา

 

ด้านบน

ขั้นต่ำ

เฉลี่ย

มกราคม

18

13

14

กุมภาพันธ์

18

13

14

มีนาคม

21

14

17

เมษายน

24

18

21

พฤษภาคม

27

22

24

มิถุนายน

30

24

27

 

ด้านบน

ขั้นต่ำ

เฉลี่ย

กรกฎาคม

32

26

28

สิงหาคม

32

26

28

กันยายน

30

23

27

ตุลาคม

27

21

23

พฤศจิกายน

23

18

20

ธันวาคม

19

14

16

สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของประเทศไต้หวันคือ ดอลล่าไต้หวัน (NT$) และมีอัตราแลกเปลี่ยน US$1 = NT$30.5 ณ เดือนธันวาคม 2554 สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดและเช็คได้ที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์หลักทุกแห่ง นอกจากนั้นยังสามารถแลกเงินได้ตามโรงแรมและห้างสรรพสินค้าได้อีกด้วย ร้านค้าที่นี่รับบัตรเครดิตทุกประเภท ธนบัตรของประเทศไต้หวัน ได้แก่ 2,000 1,000 500 200 และ 100 และเงินเหรียญ 50 20 10 5 และ 1

ธรรมเนียมการให้ทิป

ธรรมเนียมการให้ทิปของที่นี่นั้นไม่มีการบังคับ สามารถให้ได้ตามต้องการ โรงแรมและร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งได้บวกค่าธรรมเนียให้บริการแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์

เครือข่ายโทรศัพท์

สามารถโทรระหว่างประเทศได้โดยใช้โทรศัพท์เติมเงิน บัตรหรือเหรียญ โทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถโทรออกภายในประเทศได้ หรือท่านสามารถส่งแฟกซ์ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 แฟมิลี่ มาร์ท และมีเครือข่าย 3G ให้บริการทั่วทั้งประเทศ และบางจุดในเขตภูเขา

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

ในการโทรออกต่างประเทศในประเทศไต้หวัน ให้กด 002 ตามด้วยรหัสประเทศและหมายเลขโทรศัพท์

ในการโทรไปยังประเทศไต้หวัน

รหัสประเทศคือ 886

  • สถานีตำรวจ : 110
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจทีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ : ไทเป : (02) 2556-6007
  • สถานเอกอัครราชทูต : (02) 2343-2888
  • ดับเพลิงและรถฉุกเฉิน : 119
  • เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือต่างชาติ : 100
  • เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ : 106
  • เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นภาษาจีน: 104 และ 105

สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง (0800-011-765) และสายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 24 ชั่วโมง (0800-024-111) ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้ เจ้าหน้าที่จะไปหาข้อมูลและติดต่อกลับท่านภายหลัง ปกติจะติดต่อกลับภายใน 30 นาที

กระแสไฟฟ้า

ไต้หวันใช้กระแสไฟฟ้ า 110V คลนื่ ความถี่ 60Hz ปลั๊กเสียบเป็นแบบขาแบนสองขา (ภาพA) และปลั๊กเสียบแบบขาแบนสองขา+รูกลมต่อสายดิน เป็นลักษณะปลั๊กสามขา (ภาพB )

 

การขอคืนภาษี

นักท่องเที่ยวที่ใช้เงินมากกว่า NT$2,000 ดอลล่าไต้หวันภายในวันเดียว (การขอคืนภาษีจากการซื้อสินค้า) สามารถขอคืนภาษีได้ภายใน 30 วันและสามารถนำสินค้าไปขอคืนภาษีได้อีก 5 เปอร์เซ็นต์ ของราคาขาย (ภาษี) โดยสามารถดำเนินการได้ที่ "เคาน์เตอร์บริการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว" ที่สนามบิน หรือท่าเรือขาออก หากจำนวนเงินที่ขอคืนภาษีน้อยกว่า 1,000 ดอลล่าไต้หวัน นักท่องเที่ยวสามารถดำเนินการขอคืนภาษีได้ที่จุดคืนภาษีทุกแห่ง ท่านสามารถศึกาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ :

อินเตอร์เน็ตฟรี iTaiwan

บริการ WiFi อินเทอร์เน็ต iTaiwanใช้งานได้ตามพื้นทตี่ ่างๆ ทั่วไต้หวัน มีฮอตสปอต WiFi กว่า 5,000 จุด ทั้งในบริเวณสถานทที่ ่องเทยี่ วและสถานีขนส่งต่างๆ นักท่องเทยี่ วชาวต่างชาติเพียงทำ􀄩 การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตก่อนออกเดินทางหลังจากเดินทางถึงไต้หวันแล้วให้ไปทเี่ คาน์เตอร์บริการของส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวันหรือเคาน์เตอร์iCenter ทุกสาขาเพียงแสดงหนังสือเดินทางก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีอินเตอร์เน็ตiTaiwan ได้ท ันที โดยมีระยะเวลาใช้งาน 30 วัน และหากมีความจ􀄩ำเป็นสามารถขยายเวลาได้ถ ึง 60 วันหรือ 90 วันเคาน์เตอร์ลงทะเบียน :เมอื่ เดินทางถึงไต้หวันแล้ว ให้ไปทศีู่นย์บริการการท่องเที่ยวที่ใกล้ทสีุ่ด ยนื่ เรอื่ งลงทะเบียนรับบริการiTaiwan กับพนักงานในศูนย์บริการพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง http://itaiwan.taiwan.net.tw

การท่องเทยี่ วและร้านอาหารมสุ ลมิ ทผี่ ่านการรบั รอง แผนการท่องเทยี่ ว และการท่องเทยี่ วทเี่ ป็นมติ รต่อชาวมสุ ลมิ

เพอื่ ให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเทยี่ วทดีี่ทสีุ่ดของชาวมุสลิมในระดับนานาชาติตลอดหลายปีทผี่ ่านมาส􀄩ำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันได้ร่วมมือกับสมาคมชาวจีนผู้นับถือศาสนาอิสลาม (Chinese Muslim Association/CMA) ในไต้หวันเพอื่ พัฒนางานด้านการรับรอง อาหารและเครอื่ งดมื่ ทเี่ อื้ออำ􀄩 นวยต่อชาวมุสลิม การรับรองนี้แบ่งออกเป็นร้านอาหารอิสลาม (Muslim-Restaurant‚ MR) ร้านอาหารทเี่ ป็นมิตรต่อชาวมุสลิม (Muslim-Friendly Restaurant‚ MFR) ร้านอาหารและร้านจัดจำ􀄩 หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอิสลาม (Muslim Snack Shop‚ MSS) รวมทั้งครัวฮาลาล (Halal Kitchen‚ HK) เป็นต้น เพอื่ ให้นักท่องเทยี่ วชาวมุสลิมทมี่ าท่องเทยี่ วในไต้หวันสามารถเพลินเพลินไปกับอาหารได้อย่างสบายใจ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทเี่ ว็บไซต์ส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวัน โดยไปที่ taiwan.net.tw › หน้าวางแผนการท่องเทยี่ ว(Tour planning) › การท่องเทยี่ วทเี่ ป็นมิตรต่อชาวมุสลิม (Muslim-Friendly Tourism‚ MFT) หรือเข้าไปทเี่ ว็บไซต์ของสมาคมชาวจีนผู้นับถือศาสนาอิสลาม (Chinese Muslim Association/CMA) ที่ cmainroc.org.tw

บทสนทนาในชีวิตประจำ􀄩 วัน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเทยี่ ว

สายด่วนบริการการท่องเทยี่ ว (+886) 800-011-765 เป็นบริการ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วแก่นักท่องเทยี่ ว ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันไม่มีวันหยุด โดยมีพนักงานบริการทั้งภาษา จีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญปี่ ุ่นและภาษาเกาหลี

เพอื่ มอบบริการด้านการท่องเทยี่ วอย่าง “เป็นมิตร สะดวกสบาย และใส่ใจ” แก่นักท่องเที่ยว จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลการท่อง เทยี่ ว” ขึ้นบริเวณสนามบิน รถไฟฟ้ า สถานีรถไฟ จุดบริการขนส่ง หลัก อทุ ยานแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์บริการท่องเทยี่ วตามเมือง ต่างๆ ทั่วไต้หวัน เพอื่ มอบบริการข้อมูลการท่องเทยี่ วภาษาจีน กลาง ภาษาอังกฤษ และภาษาญปี่ ุ่นได้ในทันที โดยมีเป้ าหมาย ใการอาศัยความร่วมมือระหว่างส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวันกับหน่วยงานทเี่ กยี่ วข้องในเมืองต่างๆ ร่วมกันพัฒนาไต้หวันให้มีสภาพแวดล้อมทเี่ ป็นมิตรต่อการท่องเทยี่ ว เพอื่ ยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเทยี่ วให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ข ้อมูลการท่องเทยี่ ว ส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวัน
Tel: +886-2-2717-3737(pukul 8:00 -19:00)
ชั้น 1 เลขที่ 240 ถนนตุนฮว่าเหนือ เมืองไทเป

ศูนย์ข ้อมูลการท่องเทยี่ วสาขาสนามบินนานาชาติเถาหยวน ส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวัน
Tel: +886-3-398-2194 / +886-3-398-3341
อาคารขาเข้าสนามบินนานาชาติเถาหยวน
Terminal 1 : pukul 07:00-23:30; Terminal 2 : pukul 05:30-24:00

ศูนย์ข ้อมูลการท่องเทยี่ วสาขาสนามบินนานาชาติเกาสง ส􀄩ำนักงานการท่องเทยี่ วไต้หวัน
Tel: 0800-252-550
อาคารขาเข้าสนามบินนานาชาติเกาสง

Theme Park

สวนสนุกในไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำ􀄩นวยความสะดวกหรือสไตล์สถาปัตยกรรมล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ของเกาะที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายแห่งนี้ สวนสนุกเป็นทั้งสถานทนีั่นทนาการ สถานทใี่ ห้ความบันเทิงแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศและศูนย์รวมวัฒนธรรมในทเี่ ดียว โดยแสดงออกในรูปแบบความบันเทิงเริงใจทโี่ ดดเด่นและมีเอกลักษณ์การเดินทางท่องเทยี่ วในแหล่งนันทนาการเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสุข เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดได้ สวนสนุกในไต้หวัน เป็นอย่างดี

เว็บไซต์รวบรวมสวนสนุกในไต้หวัน
Web: http://themepark.net.tw/

นักท่องเทยี่วสามารถหาข้อมูลเกยี่วกับตำ􀄩แหน่งทตี่ ั้งราคาตั๋วเวลาเปิดรวมทั้งทพีั่กร้านอาหารห้องประชุมและสิ่งอ􀄩ำนวยความสะดวกต่างๆของสวนสนุกได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ติดต่อเรา

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

โทร :+603-20706789 | แฟกซ์ :+603-20723559 ที่อยู่อีเมล์ : tbrockl@taiwan.net.my

สำนักงาน ชั่วโมง: วันจันทร์ - วันศุกร์ 0900 - 1730 (* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด)

Download Tour Taiwan App


สมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมายข่าว ของเรา!

Please wait

Main menu th-TH